Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Mens & relatie verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden.

 

Niets uit deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mens & relatie worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Cookies

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Mens & Relatie maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van consulentworden.nl.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Mens & Relatie kan cookies daarom niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren.

 

Bezwaar

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van je browser (internetprogramma) kun je cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van www.matchmakerworden.nl.